نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا آقا داوودي مشاهده عليرضا آقا داوودي در شجره نامه مشاهده عليرضا آقا داوودي در شجره نامه

پدرش مرتضي آقا داوودي و مادرش مائده صادقيان می باشد.  جد مادری او  علي صادقيان  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified