نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا آداودي جلفائي مشاهده عليرضا آداودي جلفائي در شجره نامه مشاهده عليرضا آداودي جلفائي در شجره نامه

عليرضا  هفدهم آبان 1386 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي آداودي جلفائي و مادرش مائده صادقيان مارناني می باشد.  جد مادری او  جعفرعلي صادقيان مارناني  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.
Page last modified