نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي آداودي جلفائي مشاهده مرتضي آداودي جلفائي در شجره نامه مشاهده مرتضي آداودي جلفائي در شجره نامه

مرتضي  نوزدهم شهریور 1354 در اصفهان متولد شده است.1 
مرتضي و همسرش مائده صادقيان مارناني

مرتضي و مائده  به صورت شرعی و قانونی  دهم تیر 1384 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: عليرضا.Page last modified