نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي آقا داوودي مشاهده مرتضي آقا داوودي در شجره نامه مشاهده مرتضي آقا داوودي در شجره نامه


مرتضي و همسرش مائده صادقيان

مرتضي و مائده  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: عليرضا.Page last modified