نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مبينا دايي محمد مشاهده مبينا دايي محمد در شجره نامه مشاهده مبينا دايي محمد در شجره نامه

مبينا  بیست و سوم آبان 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود دايي محمد و مادرش مينا صادقيان مارناني می باشد.  جد پدری اش   اکبر دايي محمد و عزت الهي می باشد.  جد مادری او  جعفرعلي صادقيان مارناني  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified