نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مبينا دايي محمد مشاهده مبينا دايي محمد در شجره نامه مشاهده مبينا دايي محمد در شجره نامه

پدرش مسعود دايي محمد و مادرش مينا صادقيان می باشد.  جد پدری او   اکبر دايي محمد و عزت الهي می باشد.  جد مادری او  علي صادقيان  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified