نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدصادق ابراهيمي مشاهده محمدصادق ابراهيمي در شجره نامه مشاهده محمدصادق ابراهيمي در شجره نامه

محمدصادق در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي ابراهيمي و مادرش مهرالسادات علوي حجازي می باشد.  جد پدری اش   عبدالحسين ابراهيمي و نصرت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سمانه.


محمدصادق و همسرش مريم بقايي

محمدصادق و مريم  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: پرنيا.Page last modified