نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عبدالحسين ابراهيمي مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه مشاهده عبدالحسين ابراهيمي در شجره نامه

عبدالحسين در اصفهان متولد شده است.1 

عبدالحسين و همسرش نصرت براتيان

عبدالحسين و نصرت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و بدرالملوک.Page last modified