نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پرنيا ابراهيمي مشاهده پرنيا ابراهيمي در شجره نامه مشاهده پرنيا ابراهيمي در شجره نامه

پرنيا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدصادق ابراهيمي و مادرش مريم بقايي می باشد.  جد پدری اش   مجتبي ابراهيمي و مهر سادات علوي حجازي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified