نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجتبي ابراهيمي مشاهده مجتبي ابراهيمي در شجره نامه مشاهده مجتبي ابراهيمي در شجره نامه

مجتبي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عبدالحسين ابراهيمي و مادرش نصرت براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک خواهر به نام: بدرالملوک.


مجتبي و همسرش مهر سادات علوي حجازي

مجتبي و مهر سادات  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدصادق و سمانه.Page last modified