نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سمانه ابراهيمي مشاهده سمانه ابراهيمي در شجره نامه مشاهده سمانه ابراهيمي در شجره نامه

سمانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي ابراهيمي و مادرش مهرالسادات علوي حجازي می باشد.  جد پدری اش   عبدالحسين ابراهيمي و نصرت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدصادق.


سمانه و همسرش حسين رضايي

سمانه و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.Page last modified