نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سمانه ابراهيمي مشاهده سمانه ابراهيمي در شجره نامه مشاهده سمانه ابراهيمي در شجره نامه

سمانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي ابراهيمي و مادرش مهر سادات علوي حجازي می باشد.  پدر بزرگش  عبدالحسين ابراهيمي و مادر بزرگ  پدری او نصرت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدصادق.


سمانه و همسرش حسين رضايي

سمانه و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.Page last modified