نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهرالسادات علوي حجازي مشاهده مهرالسادات علوي حجازي در شجره نامه مشاهده مهرالسادات علوي حجازي در شجره نامه

مهرالسادات در اصفهان متولد شده است.1 

مهرالسادات و همسرش مجتبي ابراهيمي

مهرالسادات و مجتبي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدصادق و سمانه.Page last modified