نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عفت آغا اميري مشاهده عفت آغا اميري در شجره نامه مشاهده عفت آغا اميري در شجره نامه

عفت آغا  اول فروردین 1313 در اصفهان متولد شد.1 

عفت آغا و همسرش ميرزا محمود براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
عفت آغا و محمود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند سه پسر و سه دختر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.Page last modified