نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عفت سادات اميري مشاهده عفت سادات اميري در شجره نامه مشاهده عفت سادات اميري در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عفت سادات  اول فروردین 1307 در اصفهان متولد شده است.1 

عفت سادات و همسرش ميرزا محمود براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عفت سادات و ميرزا محمود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند سه پسر و سه دختر  به نام: محمدرضا, عباس, محسن, نصرت, زهرا و عذرا.Page last modified