نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بدرالملوک ابراهيمي مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه

بدرالملوک در اصفهان متولد شد.1  پدرش عبدالحسين ابراهيمي و مادرش نصرت براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: مجتبي و احمدرضا.


بدرالملوک و همسرش حسين هادي

بدرالملوک و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: فرزانه.Page last modified