نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بدرالملوک ابراهيمي مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه مشاهده بدرالملوک ابراهيمي در شجره نامه

بدرالملوک در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عبدالحسين ابراهيمي و مادرش نصرت براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: مجتبي.


بدرالملوک و همسرش حسين هادي

بدرالملوک و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: احمدرضا و فرزانه.Page last modified