نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمدرضا هادي مشاهده احمدرضا هادي در شجره نامه مشاهده احمدرضا هادي در شجره نامه

احمدرضا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسينعلي هادي و مادرش بدرالملوک ابراهيمي می باشد.  پدر بزرگش  عبدالحسين ابراهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  نصرت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فرزانه.


احمدرضا و همسرش محبوبه عليرضايي

احمدرضا و محبوبه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified