نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمدرضا ابراهيمي مشاهده احمدرضا ابراهيمي در شجره نامه مشاهده احمدرضا ابراهيمي در شجره نامه

احمدرضا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عبدالحسين ابراهيمي و مادرش نصرت براتيان می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مجتبي و بدرالملوک.


احمدرضا و همسرش محبوبه عليرضايي

احمدرضا و محبوبه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified