نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساناز براتيان مشاهده ساناز براتيان در شجره نامه مشاهده ساناز براتيان در شجره نامه

ساناز  دوم اردیبهشت 1377 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش مژگان ابراهيم زاده می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و آيناز.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .Page last modified