نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير براتيان مشاهده امير براتيان در شجره نامه مشاهده امير براتيان در شجره نامه

امير در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و نفيسه.


امير و همسرش آسيه

امير و آسيه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: محمدحسين.Page last modified