نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه براتيان مشاهده نفيسه براتيان در شجره نامه مشاهده نفيسه براتيان در شجره نامه

نفيسه  بیست و ششم فروردین 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: امير و علي.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .نفيسه و همسرش رضا کمال

نفيسه و رضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدمهدي و زهرا.Page last modified