نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فرشته رضايي مشاهده فرشته رضايي در شجره نامه مشاهده فرشته رضايي در شجره نامه

فرشته در اصفهان متولد شد.1 

فرشته و همسرش عباس براتيان

فرشته و عباس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: امير, علي و نفيسه.Page last modified