نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين براتيان مشاهده محمدحسين براتيان در شجره نامه مشاهده محمدحسين براتيان در شجره نامه

محمدحسين  چهاردهم شهریور 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش امير براتيان و مادرش آسيه رضايي می باشد.  جد پدری اش   عباس براتيان و فرشته رضايي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified