نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هاله براتيان مشاهده هاله براتيان در شجره نامه مشاهده هاله براتيان در شجره نامه

هاله در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا براتيان و مادرش ملک ملاابوطالبي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: حامد و حميد.


هاله و همسرش عباس خسرويان

عکس های همسر / خانوادگی
هاله و عباس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified