نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هاله براتيان مشاهده هاله براتيان در شجره نامه مشاهده هاله براتيان در شجره نامه

هاله در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا براتيان و مادرش ملک ملا ابوطالبي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: حامد و حميد.


هاله و همسرش عباس خسرويان

هاله و عباس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified