نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ملک ملا ابوطالبي مشاهده ملک ملا ابوطالبي در شجره نامه مشاهده ملک ملا ابوطالبي در شجره نامه

ملک در اصفهان متولد شده است.1 

ملک و همسرش محمدرضا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
ملک و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: حامد, حميد و هاله.Page last modified