مذکر عباس خسرويان مشاهده عباس خسرويان در شجره نامه مشاهده عباس خسرويان در شجره نامه

عباس  پانزدهم شهریور 1363 متولد شده است.1 

عباس و همسرش هاله براتيان

عباس و هاله  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified