نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت

مذکر عباس خسرويان مشاهده عباس خسرويان در شجره نامه مشاهده عباس خسرويان در شجره نامه

عباس  پانزدهم شهریور 1363 در شهرضا متولد شده است.1 

عباس و همسرش هاله براتيان

عباس و هاله  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified