نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حامد براتيان مشاهده حامد براتيان در شجره نامه مشاهده حامد براتيان در شجره نامه

حامد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا براتيان و مادرش ملک ملاابوطالبي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: حميد و هاله.


حامد و همسرش سميه سرمست

حامد و سميه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پارسا.Page last modified