نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حلنا خبوشاني مشاهده حلنا خبوشاني در شجره نامه مشاهده حلنا خبوشاني در شجره نامه

پدرش محسن خبوشاني و مادرش محبوبه حيدري می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: کيميا.

Page last modified