نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کيميا خبوشاني مشاهده کيميا خبوشاني در شجره نامه مشاهده کيميا خبوشاني در شجره نامه

پدرش محسن خبوشاني و مادرش محبوبه حيدري می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: حلنا.

Page last modified