نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر صدرا خبوشاني مشاهده صدرا خبوشاني در شجره نامه مشاهده صدرا خبوشاني در شجره نامه

پدرش اصغر خبوشاني و مادرش حوري سادات شکراني می باشد.  جد پدری او   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: غزاله.

Page last modified