نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث غزاله خبوشاني مشاهده غزاله خبوشاني در شجره نامه مشاهده غزاله خبوشاني در شجره نامه

پدرش اصغر خبوشاني و مادرش حوري سادات شکراني می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک برادر به نام: اميرصدرا.

Page last modified