نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفس عبداللهي مشاهده نفس عبداللهي در شجره نامه مشاهده نفس عبداللهي در شجره نامه

نفس  بیست و سوم مرداد 1396 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن عبداللهي و مادرش مريم بهرامي می باشد.  جد مادری او  مسعود بهرامي  و زهرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: عرشيا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified