نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم بهرامي مشاهده مريم بهرامي در شجره نامه مشاهده مريم بهرامي در شجره نامه

مريم  دهم تیر 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود بهرامي و مادرش زهرا براتيان می باشد.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد دو برادر به نام: ميثم و محمد.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .مريم و همسرش حسن عبداللهي

عکس های همسر / خانوادگی
مريم و حسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله آقاي سيد كمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: عرشيا و نفس.Page last modified