نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ماهان براتيان مشاهده ماهان براتيان در شجره نامه مشاهده ماهان براتيان در شجره نامه

ماهان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول براتيان و مادرش معصومه متغير می باشد.  جد پدری اش   اصغر براتيان و ملوک حقيقت پور می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified