نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري اسماعيليان مشاهده مهري اسماعيليان در شجره نامه مشاهده مهري اسماعيليان در شجره نامه

پدرش اصغر اسماعيليان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مجيد, حميد و ايران.


مهري و همسرش مسعود بهادري

مهري و مسعود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: بهنام و مهرزاد.Page last modified