نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري اسماعيليان مشاهده مهري اسماعيليان در شجره نامه مشاهده مهري اسماعيليان در شجره نامه

مهري در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر اسماعيليان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مجيد, حميد و ايران.


مهري و همسرش مسعود بهادري

مهري و مسعود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: بهنام و مهرزاد.Page last modified