نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد اسماعيليان مشاهده حميد اسماعيليان در شجره نامه مشاهده حميد اسماعيليان در شجره نامه

حميد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر اسماعيليان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مجيد, ايران و مهري.


حميد و همسرش پوران روح افزا

حميد و پوران  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: پوريا و تانيا.Page last modified