نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد اسماعيليان مشاهده مجيد اسماعيليان در شجره نامه مشاهده مجيد اسماعيليان در شجره نامه

مجيد در اصفهان متولد شد.1  پدرش اصغر اسماعيليان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد مادری او  مشهدي حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: حميد, ايران و مهري.


مجيد و

مجيد و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: ساناز.Page last modified