نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساناز اسماعيليان مشاهده ساناز اسماعيليان در شجره نامه مشاهده ساناز اسماعيليان در شجره نامه

ساناز در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد اسماعيليان و مادرش شهلا می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.


ساناز و

ساناز و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified