نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساناز اسماعيليان مشاهده ساناز اسماعيليان در شجره نامه مشاهده ساناز اسماعيليان در شجره نامه

پدرش مجيد اسماعيليان و مادرش <نامشخص> می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified