نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ايران اسماعيليان مشاهده ايران اسماعيليان در شجره نامه مشاهده ايران اسماعيليان در شجره نامه

ايران در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر اسماعيليان و مادرش فاطمه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مجيد, حميد و مهري.


ايران و همسرش محمد حبيبي نژاد

ايران و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: احمد, مسعود و مريم.Page last modified