نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پوريا اسماعيليان مشاهده پوريا اسماعيليان در شجره نامه مشاهده پوريا اسماعيليان در شجره نامه

پوريا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد اسماعيليان و مادرش پوران روح افزا می باشد.  جد پدری اش   اصغر اسماعيليان و فاطمه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: تانيا.Page last modified