نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پوريا اسماعيليان مشاهده پوريا اسماعيليان در شجره نامه مشاهده پوريا اسماعيليان در شجره نامه

پدرش حميد اسماعيليان و مادرش پوران روح افزا می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: تانيا.

Page last modified