نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث تانيا اسماعيليان مشاهده تانيا اسماعيليان در شجره نامه مشاهده تانيا اسماعيليان در شجره نامه

تانيا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد اسماعيليان و مادرش پوران روح افزا می باشد.  جد پدری اش   اصغر اسماعيليان و فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: پوريا.Page last modified