نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث تانيا اسماعيليان مشاهده تانيا اسماعيليان در شجره نامه مشاهده تانيا اسماعيليان در شجره نامه

پدرش حميد اسماعيليان و مادرش پوران روح افزا می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: پوريا.

Page last modified