نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پوران روح افزا مشاهده پوران روح افزا در شجره نامه مشاهده پوران روح افزا در شجره نامه

پوران در اصفهان متولد شده است.1 

پوران و همسرش حميد اسماعيليان

پوران و حميد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: پوريا و تانيا.Page last modified