نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهرزاد بهادري مشاهده مهرزاد بهادري در شجره نامه مشاهده مهرزاد بهادري در شجره نامه

پدرش مسعود بهادري و مادرش مهري اسماعيليان می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان  و مادر بزرگ  مادری اش  فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: بهنام.

Page last modified