نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر بهنام بهادري مشاهده بهنام بهادري در شجره نامه مشاهده بهنام بهادري در شجره نامه

بهنام در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود بهادري و مادرش مهري اسماعيليان می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان  و مادر بزرگ  مادری اش  فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: مهرزاد.Page last modified