نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود بهادري مشاهده مسعود بهادري در شجره نامه مشاهده مسعود بهادري در شجره نامه


مسعود و همسرش مهري اسماعيليان

مسعود و مهري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: بهنام و مهرزاد.Page last modified