نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پارسا براتيان مشاهده پارسا براتيان در شجره نامه مشاهده پارسا براتيان در شجره نامه

پارسا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حامد براتيان و مادرش سميه سرمست می باشد.  جد پدری اش   محمدرضا براتيان و ملک ملاابوطالبي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified