نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سميه سرمست مشاهده سميه سرمست در شجره نامه مشاهده سميه سرمست در شجره نامه

سميه در شهرکرد- قهفرخ متولد شده است.

سميه و همسرش حامد براتيان

سميه و حامد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پارسا.Page last modified