نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث الهام خدادادي مشاهده الهام خدادادي در شجره نامه مشاهده الهام خدادادي در شجره نامه

الهام در اصفهان متولد شده است.1  پدرش تقي خدادادي و مادرش طيبه براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: زينب.
الهام و همسرش محمد نوروزي

الهام و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: عرفان.Page last modified