نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود فلاحيان مشاهده مسعود فلاحيان در شجره نامه مشاهده مسعود فلاحيان در شجره نامه

مسعود در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد فلاحي و مادرش فخري فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: سلوا.


مسعود و

مسعود و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified