نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سلوا فلاحيان مشاهده سلوا فلاحيان در شجره نامه مشاهده سلوا فلاحيان در شجره نامه

سلوا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد فلاحي و مادرش فخري فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر به نام: مسعود.


سلوا و

سلوا و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified