نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سلوا فلاحي مشاهده سلوا فلاحي در شجره نامه مشاهده سلوا فلاحي در شجره نامه

سلوا  نوزدهم بهمن 1367 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد فلاحي و مادرش فخري فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر به نام: مسعود.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .سلوا و همسرش مهدي اخترکاوان

سلوا و مهدي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified