نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت

مونث نفيسه حسين زاده مشاهده نفيسه حسين زاده در شجره نامه مشاهده نفيسه حسين زاده در شجره نامه

نفيسه در اصفهان متولد شده است.1 

نفيسه و همسرش مسعود فلاحي

نفيسه و مسعود  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم فروردین 1396 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified