نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم خدادادي مشاهده مريم خدادادي در شجره نامه مشاهده مريم خدادادي در شجره نامه

مريم در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مرتضي خدادادي و مادرش اشرف فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و مرجان.


مريم و همسرش پيام مميز

مريم و پيام  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified