نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مرجان خدادادي مشاهده مرجان خدادادي در شجره نامه مشاهده مرجان خدادادي در شجره نامه

مرجان در اصفهان متولد شد.1  پدرش مرتضي خدادادي و مادرش اشرف فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  حاج ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و مريم.


مرجان و همسرش محمد فلاحيان

مرجان و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified