نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي خدادادي مشاهده مرتضي خدادادي در شجره نامه مشاهده مرتضي خدادادي در شجره نامه

مرتضي در اصفهان متولد شده است.1 

مرتضي و همسرش اشرف فلاحيان

مرتضي و اشرف  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, مريم و مرجان.Page last modified