نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي خدادادي مشاهده مرتضي خدادادي در شجره نامه مشاهده مرتضي خدادادي در شجره نامه

مرتضي در اصفهان متولد شد.1 

مرتضي و همسرش اشرف فلاحيان

مرتضي و اشرف  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, مريم و مرجان.Page last modified