نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صبا عبداللهي شريف آبادي مشاهده صبا عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده صبا عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

صبا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد عبداللهي شريف آبادي و مادرش سوسن اميري می باشد.  پدر بزرگش  حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادر بزرگ  پدری او بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: سپيده.Page last modified