نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صبا عبداللهي شريف آبادي مشاهده صبا عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده صبا عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

صبا  اول اسفند 1379 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد عبداللهي شريف آبادي و مادرش سوسن اميري می باشد.  پدر بزرگش  کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادر بزرگ  پدری او بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: سپيده.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified