نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سوسن اميري مشاهده سوسن اميري در شجره نامه مشاهده سوسن اميري در شجره نامه

سوسن در اصفهان متولد شد.1 

سوسن و همسرش حميد عبداللهي شريف آبادي

عکس های همسر / خانوادگی
سوسن و حميد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: سپيده و صبا.Page last modified